Regulamin

§1. Wstęp i postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu Magazynu T4B w wersji on-line dostępnego pod adresem: http://t4bmagazine.pl/ prowadzonego przez T4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 32 lokal U15, 04-036 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000166640, dalej jako T4B

 2. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się T4B należy spełniać następujące wymagania techniczne:

(1) posiadanie komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze strony http://t4bmagazine.pl/ w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej T4B oraz osób trzecich. Zamawiający obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez T4B oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Produktu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w paragrafie 19 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

– pisemnie na adres: aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-36 Warszawa;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@t4b.com.pl.

 1. zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Zamawiającego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez T4B. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. ustosunkowanie się do reklamacji przez T4B następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie

Zamawiający – każda osoba dokonująca Zamówienia za pośrednictwem strony http://t4bmagazine.pl/.

Zalogowany – osoba, która zarejestrowała się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu.

Administracja Magazynu T4B – osoby wyznaczone przez T4B do zarządzania sprzedażą magazynu T4B w wersji on-line.

T4B – T4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 32 lokal U15, 04-036 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000166640 właściciel Magazynu T4B

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzającego do zawarcia umowy sprzedaży Magazynu T4B za pośrednictwem strony Sklepu.

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z zamówienia Magazynu T4B w wersji on-line.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Magazynu T4B zawierana albo zawarta między Zamawiającym a T4B za pośrednictwem strony http://t4bmagazine.pl/ .

Produkt – Magazyn T4B wydanie on-line.

Sklep – strona Internetowa znajdująca się pod adresem: http://t4bmagazine.pl/

§2 Zamówienia

 1. Aby dokonać zamówienia Produktu oferowanego przez T4B i zawarcia Umowy Sprzedaży należy zarejestrować się za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej http://t4bmagazine.pl/.
  Dodatkowo rejestracja umożliwia Zamawiającemu:

 • monitorowanie stanu zamówień;

 • wgląd w historię zakupów;

 1. Zamawiający oświadcza, iż podanej przez niego dane osobowe należą do niego, są kompletne, prawidłowe oraz iż zobowiązuje się ponosić wszelkie konsekwencje wynikające w związku z podaniem danych niekompletnych bądź nieprawdziwych.

 2. Dane logowania należy traktować jako poufne. T4B nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych logowania Zamawiającego oraz konsekwencje, które mogą z tego wyniknąć.
 3. Każdorazowe zagubienie danych logowania Zamawiający zobowiązany jest zgłosić T4B za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

 4. Zamawiający ma możliwość odzyskania danych logowania za pośrednictwem Sklepu poprzez przekazanie Zamawiającemu nowego hasła na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 5. Zamówienia złożone za pośrednictwem utraconych danych Zamawiającego zostaną wysłane na adres wskazany przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.

 6. Zamówienia realizowane za pośrednictwem strony http://t4bmagazine.pl/ są realizowane w kolejności ich złożenia.

 7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. W przypadku płatności realizowanych za pomocą szybkich przelewów online przyjęcie zamówienia dokonuje się w momencie zaksięgowania wpłaty za towar.

§3 Kontakt z Administracją Magazynu T4B

Kontakt z Administracją Magazynu T4B może być realizowany za pośrednictwem:

 • poczty e-mail ( redakcja@t4b.com.pl);
 • formularza kontaktowego na stronie MagazynuT4B ;
 • telefonicznie (+48 22 597 62 00)

§4 Ceny

 1. Ceny podawane na stronie http://t4bmagazine.pl/ są wyrażane w złotych polskich (PLN).

 2. Ceny produktów są wiążące dla Zamawiającego i T4B w chwili składania zamówienia. Wyjątek stanowią ceny zawierające ewidentne błędy edytorskie.

 3. Administracja Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny MagazynuT4B.

 4. Wszystkie ceny podawane na stronie http://t4bmagazine.pl/ są cenami brutto.

§5 Zawarcie umowy

 1. Po złożeniu Zamówienia Administracja Sklepu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Zamawiającego przez Administrację Magazynu T4B stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia T4B o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie http://t4bmagazine.pl/ oraz (2) przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 1 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym T4B.

§6 Obowiązki T4B

 1. T4B jest zobowiązane do dostarczenia Zamawiającemu produktów pozbawionych wad i w pełni funkcjonalnych.

 2. T4B ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego w przypadku sprzedaży produktu z wadą fabryczną lub fizyczną (rękojmia). Zakresy tej odpowiedzialności reguluje Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

§7 Realizacja Zamówienia

 1. Po zrealizowaniu Umowy Sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktu za pośrednictwem strony Internetowej znajdującej się pod adresem: http://t4bmagazine.pl/, Użytkownik dodatkowo otrzymuje możliwość pobrania Produktu ze Sklepu.

 2. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;

  2. ingerowania w jego zawartość;

  3. publikacji, dystrybucji, powielania;

  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

  5. oddawania w najem;

  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

§8 Sposoby płatności

 1. Formą płatności dostępną na stronie http://t4bmagazine.pl/ jest

 • przelew wykonany za pomocą strony Internetowej Banku (Przelewy24).

 1. Numer rachunku bankowego należącego do T4B to: 15 1240 1037 1111 0010 7395 8999

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 38 ust. 10 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§10 Gwarancja

 1. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją jakości producenta, chyba że informacja na stronie stanowi inaczej (produkty powystawowe, używane).

 2. Zamawiający otrzymuje dwuletnią gwarancję na wszystkie sprzedawane produkty.

 3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest faktura VAT lub potwierdzenie realizacji Zamówienia.

 4. Zamawiający traci prawo do gwarancji:

 • w momencie upływu terminu gwarancji, wymienionego w punkcie 2. niniejszego paragrafu;

 • w momencie dokonania zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Zamawiającego;

 • w przypadku eksploatacji produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz dokumentacją produktową;

 • w przypadku gdy uszkodzenia lub wady Produktu powstały na skutek szkodliwego promieniowania, uszkodzenia mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej, zalania, itp.;

§11 Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, kłopotów z funkcjonowaniem wynikających z wad fabrycznych , Zamawiający chcący skorzystać z gwarancji powinien:
 • powiadomić Administrację Magazynu T4B za pośrednictwem wiadomości e-mail: redakcja@t4b.com.pl

 1. Do Produktu reklamowanego, Zamawiający, jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:

 • dowód zakupu (lub numer Zamówienia);

 • dokładny opis usterki/uszkodzenia;

 • dane kontaktowe (adres zwrotny, numer telefonu/adres e-mail).

 1. Administracja Magazynu T4B nie uwzględni zgłoszenia reklamacji i nie dokona żadnych napraw w przypadku zgłoszeń nie zawierających wszystkich załączników wskazanych powyżej.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane bądź informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administracja Magazynu T4B skontaktuje się z Zamawiającym w celu uzupełnienia informacji.

 3. Sprzedawca obowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego Produktu.

§12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Zamawiającego nie będącego konsumentem.

 2. T4B przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Zamawiającym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Zamawiającego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do T4B.

 3. W wypadku Zamawiających nie będących konsumentami T4B ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Zamawiającego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność T4B z tytułu rękojmi za Produkt wobec Zamawiającego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 5. Odpowiedzialność T4B w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty stu złotych. T4B ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy T4B, a Zamawiającym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę T4B.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do przedmiotowych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 grudnia 2019 roku.

 2. T4B zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz Polityki Prywatności z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień w/w dokumentów.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Zamawiających będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu oraz Polityki Prywatności, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie Sklepu.

 5. Zawartość stron internetowych http://t4bmagazine.pl/ nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.